Jak wdrożyć plan ciągłości działania?

Organizacje powinny mieć dokładnie opracowane strategie zarządzania ryzykiem cybernetycznym, w tym plany reagowania na incydenty, odzyskiwania danych po awarii i ciągłości działania, aby zminimalizować przestoje i uniknąć strat finansowych oraz utraty reputacji.

Zarządzanie ciągłością działania, odzyskiwanie danych po awarii z wykorzystaniem technologii oraz reagowanie na incydenty to niektóre z dyscyplin, które wpływają na odporność organizacji. Inne oferty z zakresu odporności obejmują systemy powiadamiania o awariach, systemy bezpieczeństwa cybernetycznego i systemy reagowania na incydenty, które można włączyć do oferty BCM.

Odporność może obejmować skomplikowane zadania związane z zarządzaniem, w zależności od wielkości i charakteru firmy. Testy mające na celu walidację planów ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii zapewniają, że wdrożone procedury odzyskiwania danych działają zgodnie z oczekiwaniami, utrzymując działalność firmy. Zarządzanie zmianami dotyczy sytuacji podobnych do planowania i testowania BCDR, dlatego też organizacje mogą zdecydować się na włączenie BCP i DR do procesów zarządzania zmianami.

Standardy, szablony, oprogramowanie i usługi związane z planowaniem BCDR. Organizacje, które rozpoczynają proces planowania ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii mają do dyspozycji wiele zasobów, z których mogą czerpać. Ponadto, strategie BC w całym przedsiębiorstwie zapewniają, że operacje są utrzymywane przez cały czas trwania planu odzyskiwania po awarii (DRP) i dłużej. Dobre plany ciągłości działania i odzyskiwania danych po katastrofie wyraźnie identyfikują różne poziomy ryzyka dla organizacji; zapewniają jasno określone, operacyjne kroki w celu zapewnienia odporności i odzyskiwania danych; chronią pracowników, obiekty i markę organizacji; zawierają plan komunikacji; i są kompleksowe w szczegółowym opisie działań od początku do końca.

Ciągłość biznesowa utrzymuje organizację w ruchu przez cały cykl życia incydentu, a odzyskiwanie po katastrofie modeluje proces odzyskiwania w celu powrotu do normalności. Jeżeli funkcja biznesowa jest dotknięta bezpośrednio, plan ciągłości biznesowej jest aktywowany w celu przywrócenia funkcji do akceptowalnego poziomu przy użyciu dostępnych zasobów.

W przypadku poważnego incydentu, który ma lub może mieć wpływ na działanie systemu finansowego, MQX Polska Sp. z o.o. pomaga koordynować wysiłki związane z planowaniem ciągłości działania w branży finansowej i sektorach wymienionych w Dyrektywie NIS 2. Na przykład podmioty będą musiały szybko określić potencjalne konsekwencje incydentów przed ich wystąpieniem lub w trakcie ich trwania - w tym scenariusze obejmujące utratę widoczności i utratę kontroli wpływające na świadczenie usług i procesy. Organizacje prowadzą planowanie poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i analizę ich wpływu na codzienną działalność.

W porównaniu z NIS, który przewiduje obowiązek przyjęcia powszechnie stosowanych środków w zakresie zarządzania ryzykiem i zapobiegania incydentom cybernetycznym, nowa strategia bezpieczeństwa cybernetycznego przedstawia konkretny zestaw środków, które muszą koniecznie podjąć dotknięte podmioty. Mówiąc bardziej szczegółowo, zgodnie z dyrektywą każde państwo członkowskie jest zobowiązane do przyjęcia krajowej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, określenia celów i odpowiednich polityk oraz środków regulacyjnych, a także zdefiniowania podmiotów krytycznych w różnych sektorach krytycznych, takich jak operatorzy usług podstawowych (OES), oraz zapewnienia, że podejmują oni odpowiednie środki zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. a.

Zarządzanie ryzykiem, jest trójstronne i dotyczy technicznego, operacyjnego i organizacyjnego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, na których opierają się podmioty dostarczające towary i usługi.

Zasady reagowania na incydenty i odzyskiwania danych po katastrofie są dość podobne - w obu przypadkach chodzi o zminimalizowanie ryzyka i szkód, jakie może spowodować incydent bezpieczeństwa danych lub katastrofa. Ostatecznie, celem strategii reagowania na incydenty jest wykrycie, obsługa oraz szybkie i skuteczne odzyskanie danych po incydencie, co minimalizuje szkody w aktywach przedsiębiorstwa. Obecny krajobraz zagrożeń cybernetycznych sprawił, że liderzy firm są coraz bardziej świadomi ryzyka związanego z atakami cybernetycznymi, a także znaczenia zdolności do reagowania i odzyskiwania danych po takich atakach.

Ryzyka zagrażające organizacji to m.in. awarie ciągłości teleinformatycznej, cyberataki, wymagania konsumentów, zmieniające się rynki oraz wymogi zgodności z regulacjami rozporządzenia DORA, dyrektywy NIS 2, które rosną w wyniku globalizacji i zapotrzebowania na rynkach na usługi 24/7.

Kontynuacja świadczenia usług na akceptowalnym poziomie podczas zakłóceń pomaga zachować reputację firmy, a w efekcie końcowym - przychody. Wymogi dotyczą wszystkich części organizacji, a kary za ich niespełnienie mogą być poważne.

Uniknięcie tych kar wymaga zaangażowania całego zarządu w ciągłość działania przedsiębiorstwa, zarządzanie incydentami, komunikację kryzysową oraz ćwiczenia polegające na wyciąganiu wniosków.

Łącznie, te nowe wymogi sprawozdawcze wywierają ogromną presję na firmy świadczące usługi finansowe, aby wprowadziły odpowiednią infrastrukturę - w tym systemy wczesnego ostrzegania i podejścia operacyjne, a także plany zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej - z operacyjnego punktu widzenia.

Zgodnie z ustawą o cyfrowej odporności operacyjnej, firmy muszą upewnić się, że posiadają ramy odporności operacyjnej, w tym plany zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej.

Zgodnie z ustawą o cyfrowej odporności operacyjnej, niektóre incydenty będą wymagały niemal natychmiastowego ujawnienia konkretnych, wyczerpujących szczegółów naruszenia.

W praktyce oznacza to, że firmy finansowe i wymieniony w Dyrektywie NIS 2 muszą być przygotowane do radzenia sobie z cyberatakiem, który jest w trakcie realizacji, oraz do ujawnienia konkretnych szczegółów organom regulacyjnym. Firmy muszą również posiadać system wewnętrznych testów i szkoleń, który uwzględnia wszystkie potencjalne skutki dla ich działalności oraz zapewnia możliwość przeglądu tych planów, w tym określenie ról i obowiązków dla każdego członka zespołu.

Skuteczny BCM, który opiera się na najlepszych praktykach, aby zabezpieczyć organizacje przed zakłóceniem działalności na szeroką skalę w przypadku cyberataku, akcji przemysłowej, klęski żywiołowej itp.

Organizacja zwiększa swoją odporność, gdy aktualizuje plany BC i DR, a następnie stale testuje te plany. Jest to zintegrowane podejście do odporności organizacji, które pozwala organizacjom na aktualizację, monitorowanie i wdrażanie skutecznych planów, biorąc pod uwagę własne możliwości i zdolności organizacji oraz potrzeby biznesu. Polityka BCDR stanowi podstawę dla procesów BCDR, obejmując zazwyczaj zakres systemu zarządzania ciągłością działania, personel, który jest za niego odpowiedzialny oraz wykonywane czynności, takie jak planowanie i BIA.

Znaczenie planów ciągłości działania.

Planowanie ciągłości działania to proaktywny proces biznesowy, który pozwala firmie poznać potencjalne zagrożenia, podatności i słabości ich organizacji w czasach kryzysu. Stworzenie planu ciągłości działania zapewnia, że liderzy firmy są przygotowani do reagowania na zakłócenia w działalności firmy w sposób terminowy i skuteczny. Ciągłość działania staje się coraz bardziej krytyczną funkcją, ponieważ nawet niewielkie zakłócenia, takie jak utrata zasilania, mają poważne konsekwencje.

Podczas sytuacji kryzysowych lub innych poważnych wydarzeń, które zakłócają normalny tok działalności, dla firm i innych organizacji kluczowa jest świadomość zobowiązań, które podejmują wobec klientów, a także tych, które podjęli wobec nich sprzedawcy.

Po wystąpieniu zakłóceń w działalności biznesowej potrzebne będą zasoby do realizacji strategii odzyskiwania i przywrócenia normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Strategie odzyskiwania powinny być opracowane dla IT, aby zapewnić, że odzyskiwanie technologii odbywa się w odpowiednim czasie i spełnia potrzeby biznesowe.

W zależności od wielkości firmy i dostępnych zasobów, można zbadać wiele strategii odzyskiwania. Należy przeprowadzić analizę w celu określenia braków w zasobach niezbędnych do wdrożenia strategii odzyskiwania. Strategie odzyskiwania są alternatywnymi środkami mającymi na celu przywrócenie działalności przedsiębiorstwa do akceptowalnego minimalnego poziomu po wystąpieniu zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa i są uszeregowane pod względem ważności zgodnie z celem czasu odzyskiwania (RTO) opracowanym w analizie wpływu na działalność przedsiębiorstwa.

Po przeniesieniu pracowników i sprzętu rozpoczyna się ocena szkód, a także śledzenie procesu odzyskiwania firmy. Jeśli obiekty są uszkodzone, sprzęt produkcyjny się psuje, dostawcy nie zapewniają dostaw lub IT jest w dół, firmy są dotknięte, a straty finansowe mogą zacząć rosnąć. Ten scenariusz zabiera ze społeczności biznes, na którym się polega, pozostawiając firmę źle przygotowaną, gdy próbuje ona opracować plan przedzierania się przez wzburzone wody kontroli szkód po katastrofie.

Poza nieszkodliwymi nieporozumieniami, brak planu ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii niesie ze sobą znaczne ryzyko. Sprawdza się on, gdy firma ma do czynienia z klientami i kontrahentami; posiadanie planu ciągłości działania pomaga właścicielowi firmy w ograniczeniu tego ryzyka. Oprogramowanie do zarządzania umowami wchodzi w skład technicznego komponentu planu ciągłości działania, ale odgrywa również kluczową rolę w minimalizowaniu zakłóceń w produkcji i łańcuchach dostaw, poprzez upewnienie się, że Twoje zespoły mogą łatwo uzyskać dostęp do umów, które nakreślają te aspekty Twojej działalności.

MQX Polska Sp. z o.o. posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, których firmy i organizacje potrzebują w dzisiejszym świecie. MQX Polska Sp. z o.o. skonsultuje z Państwem plan odzyskiwania danych, a także opracuje i przeprowadzi ćwiczenia z zakresu reagowania na incydenty i odzyskiwania danych.

MQX Polska Sp. z o.o. zbuduje i dostosuje plany reagowania na incydenty, które odzwierciedlają najlepsze praktyki w branży, a jednocześnie spełniają unikalne potrzeby Twojej organizacji.

Dla firm kluczowe znaczenie ma współpraca z prawnikami i ekspertami, którzy mogą pomóc im w zaprojektowaniu i wdrożeniu programu bezpieczeństwa oraz programu analizy i reakcji na incydenty, który łagodzi strategiczne i finansowe ryzyko związane z wyciekiem danych.

Pomagamy organizacjom zrozumieć ryzyko, na które są narażone i stworzyć strategie zarządzania ryzykiem, w tym wdrożenie ram cyberbezpieczeństwa i innych narzędzi programowych, w celu zminimalizowania ryzyka. W zależności od wielkości i charakteru firmy, zespół ekspertów może obejmować prawników, prawników, IT, operacje, HR, komunikację, relacje inwestorskie i kierownictwo.

Ponieważ od administratorów IT coraz częściej wymaga się, aby robili więcej za mniej, zaleca się, aby specjaliści ds. ciągłości działania posiadali szeroką wiedzę w zakresie technologii, bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego i planowania strategicznego.

Planowanie ciągłości działania powinno również uwzględniać pojawiające się i rozwijające technologie, takie jak chmura obliczeniowa i wirtualizacja, oraz pojawiające się zagrożenia, takie jak ataki cybernetyczne, np. ransomware.

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) polega na planowaniu wszelkich potencjalnych katastrof, poprzez identyfikację potencjalnych zagrożeń i analizę wpływu, jaki będą one miały na codzienną działalność organizacji. Skuteczny Plan Ciągłości Działania (BCP) musi jasno określać plan działań, które należy podjąć w przypadku wystąpienia katastrofy i zapewni, że organizacja będzie w stanie świadczyć usługi na najniższym akceptowalnym poziomie. BCP ogranicza przestoje w działalności biznesowej i określa kroki, które muszą być podjęte - przed, w trakcie i po incydencie - w celu utrzymania rentowności firmy.

MQX Polska Sp. z o.o. przeprowadza okresowe oceny techniczne i nietechniczne, oparte początkowo na standardach wdrożonych na mocy rozporządzenia, a następnie na zmianach środowiskowych lub operacyjnych wpływających na bezpieczeństwo elektronicznie chronionych informacji, które określają stopień zgodności polityki i procedur podmiotu zobowiązanego.

MQX Polska Sp. z o.o. przeprowadza dokładną i wszechstronną ocenę potencjalnych zagrożeń i słabych punktów dla poufności, integralności i dostępności elektronicznych chronionych informacji zdrowotnych przechowywanych przez podmiot objęty ochroną lub partnera biznesowego.

MQX Polska Sp. z o.o. deleguje ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy są odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie polityk i procedur wymaganych w rozporządzeniu DORA lub Dyrektywie NIS 2 dla podmiotu objętego zobowiązanego lub podmiotu współpracującego.

Jeśli gromadzisz lub przechowujesz informacje umożliwiające identyfikację osób w imieniu innego podmiotu, poinformuj ten podmiot o naruszeniu danych. Jeśli Twoja firma doświadcza naruszenia danych, poinformuj organy ścigania, inne dotknięte firmy i osoby, których to dotyczy. Informacje te mogą pomóc ofiarom uniknąć oszustw phishingowych związanych z naruszeniem, a także pomóc w ochronie reputacji Twojej firmy.

Ustanowienie (i w razie potrzeby wykonanie) procedur umożliwiających kontynuację kluczowych procesów biznesowych służących ochronie bezpieczeństwa elektronicznie chronionych informacji zdrowotnych podczas działania w sytuacji kryzysowej.

Firmy muszą lepiej niż kiedykolwiek wcześniej zadbać o właściwą ochronę własności intelektualnej, informacji finansowych, planów marketingowych i biznesowych, a także poufnych informacji o klientach. Twoi klienci mogą być w stanie przeżyć incydent, ale oczekują również, że firma szybko zareaguje na każde naruszenie, niezależnie od jego skali. Dobra komunikacja z góry ogranicza obawy i rozczarowanie klientów, oszczędzając czas i pieniądze Twojej firmy w późniejszym czasie.

Podkreśla to znaczenie zarządzania ryzykiem jako części codziennych działań każdego pracownika, na każdym szczeblu firmy. Trudny proces wymaga wyczerpującego przeglądu tego, co by się stało, gdyby doszło do zakłócenia działalności. W rzeczywistości zdalny dostęp jest kluczem do ogólnego sukcesu w planie ciągłości działania, ponieważ wszystko inne, co następuje, opiera się na tym, czy Twoi pracownicy będą mieli dostęp do wszystkiego, co jest potrzebne do zamknięcia nowego biznesu, jak również do dalszej obsługi istniejących klientów.

Dowiedz się więcej o tym, co robi MQX Polska Sp. z o.o., lub skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym, jak możemy pomóc Twojej firmie uniknąć zakłóceń.

Jak MQX Polska może pomóc?

Nasz zespół koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości usług cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

Łączymy prawo i technologie cyberbezpieczeństwa.