Jakie są główne założenia Dyrektywy 2019/1937?

Główne założenia dyrektywy to: Utworzenie w organizacjach (prywatnych i publicznych) skutecznych i bezpiecznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości: obowiązek dotyczyłby firm zatrudniających ponad 50 pracowników oraz gmin liczących ponad 10 000 mieszkańców. Polski ustawodawca może wdrożyć niższe progi, gdyż dyrektywa nie ogranicza możliwości poszerzenia powyższych obowiązków dla mniejszych firm i gmin.

Uwaga: Próg liczby zatrudnienia nie ma zastosowania do podmiotów objętych zakresem stosowania dyrektywy wymienionych w części I.B i II załącznika;

  1. usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: