Jakie są warunki ochrony na podstawie Dyrektywy 2019/1937?

Warunki ochrony; Osoba zgłaszająca naruszenia będzie chroniona, jeśli ma uzasadnione powody, by sądzić, że je popełniła:
– że informacje te są prawdziwe w momencie składania sprawozdania; oraz
– że jest on objęty zakresem stosowania dyrektywy (art. 5).
Wewnętrzne kanały sprawozdawcze
Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie muszą zapewnić, aby osoby prawne zatrudniające co najmniej 50 pracowników stworzyły wewnętrzne kanały i procedury zgłaszania naruszeń. Dla firm zatrudniających do 249 pracowników możliwe jest współdzielenie kanału sprawozdawczego z innymi firmami. Kanał sprawozdawczy i procedura muszą być stanowione w celu zapewnienia poufności osoby składającej sprawozdanie. Wymagane jest potwierdzenie sprawozdania w ciągu siedmiu dni oraz przekazanie osobie składającej sprawozdanie informacji zwrotnej w ciągu trzech miesięcy (art. 7-9).  
Zewnętrzne kanały sprawozdawcze
Państwa członkowskie powinny zachęcać do korzystania ze sprawozdawczości wewnętrznej przed wyjściem na zewnątrz. Państwa członkowskie muszą jednak również utworzyć zewnętrzne kanały sprawozdawcze z odpowiednimi właściwymi organami, które podlegają
tym samym wymogom w zakresie poufności, otrzymywania i przekazywania informacji zwrotnych, co kanały wewnętrzne (z tym wyjątkiem, że informacje zwrotne mogą, w należycie uzasadnionych przypadkach, zostać przekazane w ciągu sześciu miesięcy). Te zewnętrzne kanały sprawozdawcze muszą przekazywać informacje do odpowiednich instytucji UE (art. 10-14).