Jakie środki ochrony powinno się wdrożyć?

Osoby zgłaszające” są chronione przed wszelkimi formami odwetu (w tym przed groźbami i próbami odwetu, pośrednimi lub bezpośrednimi). W szczególności mowa jest o zawieszeniu, zwolnieniu, zwolnieniu, zdegradowaniu lub wstrzymaniu awansu (art. 19). W postępowaniu przed sądem, jeżeli “osoba zgłaszająca” ustali, że dokonała ujawnienia w ramach dyrektywy, ciężar dowodu ulega odwróceniu, a zatem pracodawca będzie musiał wykazać, że szkoda nie została poniesiona z powodu zgłoszenia (art. 21). Osoby zgłaszające” są również chronione przed odpowiedzialnością za naruszenie NDA i nie powinny ponosić odpowiedzialności wynikającej z uzyskania odpowiednich informacji, pod warunkiem, że nie popełniono przestępstwa (art. 21).