Wdrożenie dyrektywy Omnibus, dyrektywy Cyfrowej i Towarowej

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie istotne zmiany prawa konsumenckiego. Polska ustawa wdraża unijne dyrektywy: Towarową, Cyfrową i Omnibus, które nakładają na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami szereg nowych obowiązków pod rygorem wysokich kar.

Uchwalona 27 listopada 2019 r. dyrektywa Omnibus przewiduje wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. „Nowy ład dla konsumentów” jako inicjatywa EU składa się między innymi z dyrektywy Omnibus 2019/2161, którą państwa członkowskie UE powinny przyjąć do 28 maja 2022 r.

Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe[1]) (Dz.U. 2022 poz. 2337) w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Omnibus, dyrektywę cyfrową i towarową:

1)    dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64, z późn. zm.), ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7);

2)    dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającą dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm.);

3)    dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60);

4)    dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającą rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylającą dyrektywę 1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63).”;

Ustawa implementująca tzw. dyrektywę zbiorczą ma na celu lepsze egzekwowanie przepisów i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów, a także większą przejrzystość. Konsumenci powinni być lepiej informowani o dynamicznych cenach, parametrach stosowanych przez dostawców internetowych platform handlowych do oceniania produktów i sprzedawców na ich platformach, a także o tym, czy i w jaki sposób przedsiębiorstwa zapewniają, że recenzje produktów pochodzą od klientów, którzy faktycznie używali lub kupili dany produkt.

Jakie regulacje wprowadzają nowe przepisy?

W każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny. Nowe przepisy wymagają, że wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny. Celem dyrektywy jest umożliwienie konsumentom łatwego dokonania oceny i porównania cen produktów na podstawie jednolitych i przejrzystych informacji. Dzięki temu konsumenci są w stanie dokonywać bardziej świadomych wyborów. W dyrektywie w sprawie podawania cen nałożono na podmioty gospodarcze obowiązek podawania ceny sprzedaży oraz ceny za jednostkę miary (tj. ceny za kilogram, litr lub dowolną jednostkę ilości powszechnie i zwyczajowo stosowaną w danym państwie członkowskim) w sposób „jednoznaczny, łatwo dostrzegalny i czytelny”.

Nowym art. 6a dyrektywy w sprawie podawania cen uregulowano kwestię przejrzystości obniżek cen, wprowadzając przepisy szczegółowe mające zapewnić, aby obniżki rzeczywiście miały miejsce. Art. 6a ma zapobiec sztucznemu zawyżaniu ceny odniesienia przez podmioty gospodarcze lub wprowadzaniu konsumentów w błąd, jeżeli chodzi o wysokość obniżki. Zwiększa on przejrzystość i gwarantuje, że po ogłoszeniu obniżki ceny konsumenci faktycznie płacą za towary mniej. Nowy przepis w sprawie obniżek cen umożliwia ponadto organom egzekwującym prawo i organom nadzoru rynku łatwiejsze kontrolowanie uczciwości obniżek cen, ponieważ określa jasne zasady dotyczące „wcześniejszej” ceny odniesienia, która musi być podstawą ogłaszanej obniżki.

Niniejsze zawiadomienie ma zapewnić wytyczne dotyczące wykładni i stosowania nowych przepisów w sprawie ogłoszeń o obniżkach cen. Aby zagwarantować pewność prawa i ułatwić jego egzekwowanie, w niniejszym zawiadomieniu podkreślono kwestie wspólne dla wszystkich państw członkowskich, w tym wzajemne powiązania między dyrektywą w sprawie podawania cen a innymi przepisami UE.

Podmioty gospodarcze objęte zakresem dyrektywy w sprawie podawania cen.

Dyrektywa w sprawie podawania cen ma zastosowanie do podmiotu gospodarczego, zdefiniowanego w art. 2 lit. d) jako „każda osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje lub oferuje do sprzedaży produkty, które należą do zakresu jego działalności handlowej lub zawodowej”. Nowy art. 6a ma zatem zastosowanie do podmiotu gospodarczego, który jest faktyczną stroną umowy z konsumentem, tj. do sprzedawcy towarów, w tym do sprzedawców korzystających z pośredników, w szczególności z internetowych platform handlowych.

Art. 6a nie ma natomiast zastosowania do pośredników, którzy zapewniają podmiotom gospodarczym jedynie środki do sprzedaży ich produktów, takie jak internetowe platformy handlowe, lub którzy jedynie gromadzą i wyświetlają informacje na temat cen oferowanych przez innych sprzedawców (porównywarki cen). Pośrednicy ci podlegają niezmiennie przepisom ogólnym dotyczącym odpowiedzialności pośredników oraz obowiązków w zakresie staranności zawodowej. Pośrednik podlega jednak przepisom dyrektywy w sprawie podawania cen, gdy jest faktycznym sprzedawcą towarów lub gdy prowadzi sprzedaż w imieniu innego podmiotu gospodarczego.

Z tego samego powodu art. 6a nie ma zastosowania do ogłoszeń o „zwrocie gotówkowym”, w ramach których osoby trzecie niebędące sprzedawcami towarów, takie jak producenci/dystrybutorzy, obiecują konsumentom, którzy nabyli dany towar lub dane towary, zwrot części zapłaconej ceny na ich indywidualne żądanie i w określonym czasie. Takie praktyki zwrotu gotówkowego nadal podlegają dyrektywie o nieuczciwych praktykach handlowych i nie mogą być wykorzystywane w celu obejścia wymogów określonych w dyrektywie w sprawie podawania cen, dotyczących ogłoszeń o obniżkach cen.

Art. 6a ma zastosowanie również do podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza UE, które kierują swoją sprzedaż do konsumentów w UE, w tym do podmiotów gospodarczych oferujących towary za pośrednictwem platform. Możliwość zastosowania dyrektywy w sprawie podawania cen do podmiotów gospodarczych spoza UE uregulowano w rozporządzeniu (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącym prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Rozporządzenie to stosuje się „do zobowiązań pozaumownych w sprawach cywilnych i handlowych, powiązanych z prawami różnych państw.

Podawanie "wcześniejszej" ceny przez podmioty gospodarcze.

Powyższy aspekt nowych wymogów dla przedsiębiorców, aby podawać "wcześniejsze" jest dosyć skomplikowany i wymaga gruntownej analizy pod względem rozwiązań technicznych, organizacyjnych i informacyjnych.

W art. 6a ust. 1 nałożono na podmiot gospodarczy, który ogłasza obniżkę ceny, wymóg podania „wcześniejszej” ceny. W art. 6a ust. 2 zdefiniowano „wcześniejszą” cenę jako najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

W art. 6a ust. 3–5 przewidziano opcje regulacyjne dla państw członkowskich, umożliwiające im zastosowanie odstępstwa od tej zasady ogólnej w przypadku odpowiednio towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności, towarów znajdujących się w obrocie krócej niż 30 dni oraz towarów, w przypadku których obniżka ceny jest stopniowo zwiększana [...]. To tylko mały fragment nowych obowiązków dla przedsiębiorców.

Kluczowe obszary i obowiązki to:

  • podawanie „wcześniejszej” ceny w przypadku ogólnych ogłoszeń o obniżkach cen,
  • programy lojalnościowe i spersonalizowane obniżki cen,
  • powiązania z dyrektywą o nieuczciwych praktykach handlowych,
  • łatwo psujące się towary,
  • towary „nowo wprowadzone do obrotu”,
  • stopniowe zwiększanie obniżki ceny,
  • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych,
  • dostosowanie polityk, ofert i informacji zgodnie z aktami prawnymi implementującymi dyrektywę Omnibus w państwach członkowskich (należy pamiętać, że mogą być "szersze" obowiązki w innych krajach członkowskich EU).

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą doradczą w zakresie implementowania polityk, procedur, ofert, regulaminów i pełnych zasad "wcześniejszych cen" zapraszamy do kontaktu.

Dyrektywa zbiorcza wprowadzająca również tzw. Dyrektywę Omnibus wprowadza więcej nowych obowiązków dla przedsiębiorców pod rygorem surowych kar podobnych do tych stosowanych w przepisach GDPR (RODO).

Zgodnie z nowymi przepisami dodatkowe obowiązki informacyjne związane z obniżką cen będą musieli realizować przedsiębiorcy działający w środowisku tradycyjnym, jak i przedsiębiorcy prowadzący biznes online, a także przedsiębiorcy prowadzący telesprzedaż czy sprzedaż katalogową.

Najważniejsze zmiany w Dyrektywie Omnibus. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

1) należy informować o wcześniejszej cenie w przypadku obniżenia ceny (wiele obowiązków szczegółowych);

2) należy sprawdzić, czy recenzje naprawdę pochodzą od konsumentów, którzy faktycznie zakupili i użyli recenzowane produkty, lub usługi. Jeżeli przedsiębiorca publikuje recenzje konsumenckie produktów, powinien informować czy i w jaki sposób zapewnia, że udostępnione recenzje pochodzą od konsumentów, którzy faktycznie korzystali z produktu i usługi lub go zakupili;

3) należy stosować GDPR (RODO) i prawo ochrony konsumentów do umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych bez uiszczania przez konsumenta określonej kwoty pieniężnej, ale w zamian za jego dane osobowe;

4) należy informować, czy prezentowana cena jest spersonalizowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, czy nie. Ten obowiązek również koresponduje z przepisami RODO;

5) należy informować, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe za pośrednictwem internetowej platformy handlowej jest przedsiębiorcą czy nie, na podstawie oświadczenia tej osoby trzeciej złożonego dostawcy internetowej platformy handlowej. Jeżeli osoba trzecia nie jest przedsiębiorcą, istnieje obowiązek poinformowania, że do umowy nie mają zastosowania prawa konsumenta wynikające z przepisów o ochronie konsumentów.

Przedsiębiorcy są zobowiązani do zmiany i uaktualnienia regulaminów i publikowanych dokumentacji, takich jak oferty, prezentacje i informacje dostępne w sklepach internetowych. W szczególności, na etapie przedkontraktowym konsumenci powinni być odpowiednio informowani o przysługujących im prawach i sposobie ich realizacji.

Dyrektywa Omnibus - sankcje

Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy zgodnie z art. 21 rozporządzenia (UE) 2017/2394 mają zostać nałożone kary, kary te przewidywały możliwość nakładania grzywien w postępowaniach administracyjnych albo wszczęcia postępowania sądowego w celu nałożenia grzywien, przy czym maksymalna wysokość tych grzywien musi stanowić co najmniej 4 % rocznego obrotu przedsiębiorcy w państwie członkowskim lub państwach członkowskich, których dotyczy dane naruszenie.

W przypadku gdy nakłada się grzywnę zgodnie z ust. 3, ale informacje o rocznym obrocie przedsiębiorcy nie są dostępne, państwa członkowskie wprowadzają przepisy przewidujące możliwość nakładania grzywien, których maksymalna wysokość wynosi co najmniej 2 mln EUR

Państwa członkowskie zapewniają, aby przy nakładaniu sankcji uwzględniano, w stosownych przypadkach, następujące niewyczerpujące i przykładowe kryteria:

a) charakter, wagę, skalę i czas trwania naruszenia;

b) działania podjęte przez przedsiębiorcę w celu złagodzenia lub naprawienia szkody poniesionej przez konsumentów;

c) wcześniejsze naruszenia dokonane przez przedsiębiorcę;

d) korzyści majątkowe uzyskane lub straty uniknięte przez przedsiębiorcę wskutek z naruszenia, jeżeli dostępne są odpowiednie dane;

e) sankcje nałożone na przedsiębiorcę za to samo naruszenie w innych państwach członkowskich w sprawach transgranicznych, jeżeli informacje o takich sankcjach są dostępne w ramach mechanizmu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 (*);

f) inne czynniki obciążające lub łagodzące mające zastosowanie w okolicznościach danej sprawy.

Ważnym aspektem dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych w EU jest dostosowanie regulaminów, ofert, umów, klauzul informacyjnych i innych dokumentów do wymogów dyrektywy Omnibus, aby zminimalizować ryzyko kar w Polsce lub w państwach członkowskich.

Co grozi przedsiębiorcy za brak poinformowania o wcześniejszej cenie?

Na skutek zmian wprowadzonych w dyrektywie 98/6/WE dyrektywą Omnibus art. 8 dyrektywy otrzymał nowe brzmienie. Zgodnie z nią na przedsiębiorcę, który nie będzie wykonywał nowych obowiązków w zakresie informowania o obniżkach cen towarów i usług, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Jeżeli przedsiębiorca nie wykona nowych obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Szereg zachowań przedsiębiorcy w zakresie informowania o obniżkach cen będzie podlegać ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który będzie mógł uznać daną praktykę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a w związku z tym ukarać przedsiębiorcę stosowną karą, wynoszącą do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Ponadto Prezes UOKiK może nałożyć na osobę zarządzającą przedsiębiorcą karę pieniężną w wysokości do 2 000 000 zł, jeżeli osoba ta, w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechanie do zaistnienia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Dochodzenie roszczeń przez konsumentów

Zgodnie z Art 11 a Dyrektywy 2019/216 konsumenci, którzy ucierpieli na skutek nieuczciwych praktyk handlowych, mają dostęp do proporcjonalnych i skutecznych środków prawnych, w tym do odszkodowania za szkodę poniesioną przez konsumenta oraz, w stosownych przypadkach, do obniżenia ceny lub rozwiązania umowy. Państwa członkowskie mogą określić warunki korzystania z tych środków prawnych i ich skutki. Państwa członkowskie mogą w stosownych przypadkach uwzględnić wagę i charakter nieuczciwej praktyki handlowej, szkodę poniesioną przez konsumenta oraz inne istotne okoliczności.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie usługi doradczej i implementowania Dyrektywy Omnibus w Państwa przedsiębiorstwie. Nasz zespół adwokatów, radców prawnych i ekspertów w zakresie Compliance pomoże w skutecznym wdrożeniu nowych obowiązków.