Zapewniamy kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę wdrożenie Compliance.

Zakres prac;

 1. Dostarczenie materiałów, procedur, polityk i dokumentów związanych z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1937 tj. o ochronie sygnalistów.
 2. Dostarczenie wiedzy i najlepszych rekomendacji związanych z wdrażaniem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 3. Dostarczenie wiedzy i najlepszych rekomendacji związanych z cyberbezpieczeństwem.
 4. Kompleksowe wdrażanie RODO.
 5. Audyty zgodności z ww. obszarów
 6. Przygotowanie kompleksowych raportów zawierających wnioski, rekomendacje i zalecenia.
 7. Szkolenie i wdrożenie w/w obszarów

Pełnimy funkcję Compliance Officer.

Na podstawie audytu z compliance zakres prac może obejmować;

 1. Zgodność z przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi.
 2. Zgodność z innymi międzynarodowymi wymogami prawa.
 3. Zgodność z przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi.
 4. Obowiązek informacyjny z rynkiem (np. spółki publiczne, firmy farmaceutyczne).
 5. Zgodność z jakością i standardami produkcji, świadczonych usług.
 6. Stworzenie procedur i systemu Compliance w podmiocie zbiorowym.
 7. Wdrożenie, szkolenie i przestrzeganie zasad etyki.
 8. Opracowanie planów przeciwdziałania występowania czynów zabronionych.
 9. Szkolenia Compliance dla zarządu i pracowników.
 10. Weryfikowanie partnerów i kontrahentów w zakresie Compliance.
 11. Weryfikowanie umów współpracy.
 12. Weryfikacja wszelkich sygnałów i zgłoszeń o nieprawidłowościach.
 13. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i naprawczych.
 14. Określenie zasady postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności.
 15. Określenie zakresu odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innych jego komórek organizacyjnych, jego pracowników lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie.
 16. Określenie osoby lub komórki organizacyjnej, nadzorującej przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu, który jest co najmniej średnim przedsiębiorcą.
 17. Analiza i szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem (raporty i zalecenia).
 18. Opracowanie i wdrożenie procedur zgodności w podmiocie zbiorowym.
 19. Opracowanie procedur w celu unikania konfliktów interesów.
 20. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 21. Ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji poufnych.
 22. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 23. Weryfikacja przestrzegania prawa oraz procedur w zakresie zawierania umów.
 24. Prowadzenie audytów wewnętrznych i dochodzeń.
 25. Zapobieganie czynom nieetycznym oraz nieprawidłowościom w podmiocie zbiorowym.
 26. Nadzór nad system informowania o nieprawidłowościach w podmiocie zbiorowym.
 27. Weryfikowanie konfliktów interesów.
 28. i inny zakres prac, w szczególności związany z wdrażaniem wszelkich dyrektyw.

Realizujemy Audyt Zgodności z Compliance

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo organizacji pod kątem zgodności z compliance.

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i innych regulacji branżowych lub sektorowych. Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt compliance, analiza ryzyka compliance, mapowanie compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie compliance jest kompleksowe.

© Wszystkie prawa zastrzeżone