WDROŻENIE PROCEDURY I APLIKACJI DO OCHRONY SYGNALISTÓW

Zespół Doradztwa Prawnego. Zapewniamy stałą pomoc naszych radców prawnych, adwokatów i prawników specjalizujących się w Compliance i ochronie sygnalistów.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie Compliance, prawa ochrony danych osobowych oraz przygotowywania i wdrażania wewnętrznych regulacji korporacyjnych zapewniających zgodność funkcjonowania przedsiębiorstwa z prawem.

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance.

Miło jest nam poinformować, że do naszego zespołu dołączyli nowi eksperci;

Marcin Paczewski, Radca Prawny, Associate

Dziedziny prawa: prawo konkurencji i ochrona konsumentów.

Andrzej Kampa, Radca Prawny, Associate

Dziedziny prawa: prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, odszkodowania.

Liderem zespołu jest;

Marek Rębisz, MBA, Chief Compliance Officer

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, absolwent studiów MBA, Master of Business Administration Akademia Koźmińskiego w 2007 r., absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2018 roku. Autor publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Obecnie przygotowuje przewód doktorski z prawa w zakresie Compliance i dyrektywy o ochronie sygnalistów.

Zakres prac naszych ekspertów;

 1. Dostarczenie materiałów, procedur, polityk i dokumentów związanych z wdrożeniem Dyrektywy 2019/1937 o ochronie sygnalistów.
 2. Dostarczenie wiedzy i najlepszych rekomendacji związanych z wdrażaniem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 3. Dostarczenie wiedzy i najlepszych rekomendacji związanych z Cyberbezpieczeństwem.
 4. Szkolenie i wdrożenie w/w obszarów.

Pozostały zakres prac do ustalenia;

 1. Zgodność z przepisami krajowymi i dyrektywami unijnymi.
 2. Zgodność z innymi międzynarodowymi wymogami prawa.
 3. Zgodność z przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi.
 4. Obowiązek informacyjny z rynkiem (np. spółki publiczne, firmy farmaceutyczne).
 5. Zgodność z jakością i standardami produkcji, świadczonych usług.
 6. Stworzenie procedur i systemu Compliance w podmiocie zbiorowym.
 7. Wdrożenie, szkolenie i przestrzeganie zasad etyki.
 8. Opracowanie planów przeciwdziałania występowania czynów zabronionych.
 9. Szkolenia Compliance dla zarządu i pracowników.
 10. Weryfikowanie partnerów i kontrahentów w zakresie Compliance.
 11. Weryfikowanie umów współpracy.
 12. Weryfikacja wszelkich sygnałów i zgłoszeń o nieprawidłowościach.
 13. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i naprawczych.
 14. Określenie zasady postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności.
 15. Określenie zakresu odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, innych jego komórek organizacyjnych, jego pracowników lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie.
 16. Określenie osoby lub komórki organizacyjnej, nadzorującej przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu, który jest co najmniej średnim przedsiębiorcą.
 17. Analiza i szacowanie ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem (raporty i zalecenia).
 18. Opracowanie i wdrożenie procedur zgodności w podmiocie zbiorowym.
 19. Opracowanie procedur w celu unikania konfliktów interesów.
 20. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
 21. Ochrona danych osobowych oraz ochrona informacji poufnych.
 22. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa.
 23. Weryfikacja przestrzegania prawa oraz procedur w zakresie zawierania umów.
 24. Prowadzenie audytów wewnętrznych i dochodzeń.
 25. Zapobieganie czynom nieetycznym oraz nieprawidłowościom w podmiocie zbiorowym.
 26. Nadzór nad system informowania o nieprawidłowościach w podmiocie zbiorowym.
 27. Weryfikowanie konfliktów interesów.

Realizujemy audyt zgodności z Compliance

Sprawdzamy procesy i bezpieczeństwo organizacji pod kątem zgodności z Compliance.

Wspieramy proces identyfikacji istniejących nieprawidłowości i braków w zakresie zarządzania zgodnością w związku z nowymi wymogami Dyrektywy 2019/1937 i innych regulacji branżowych lub sektorowych. Zakres prac obejmuje w szczególności; audyt Compliance, analiza ryzyka Compliance, mapowanie Compliance, weryfikację dokumentacji, procedur oraz systemów IT. W wyniku naszych prac powstają zalecenia i raporty zgodności, tworzymy pełną dokumentację Compliance i przygotowanie Państwa firmy zgodnie z wymogami Dyrektywy 2019/1937. Określamy niezbędne działania dostosowawcze dla firmy. Wdrożenie Compliance jest kompleksowe.

TWOJE DANE SĄ U NAS BEZPIECZNE

© Wszystkie prawa zastrzeżone