Ochrona sygnalistów w administracji publicznej

Zgodnie z Dyrektywą 2019/1937 instytucje publiczne w Polsce i EU muszą ustanowić własne procedury zgłaszania nieprawidłowości i zasady postępowania z otrzymanymi zgłoszeniami. Rekomendujemy wcześniejsze przygotowanie jednostek publicznych do wdrażania polityk ochrony sygnalistów, procedur, wewnętrznych szkoleń. Ważne jest również wdrożenie Systemu Zgłaszania Nieprawidłowości.

ZGŁASZANIE WEWNĘTRZNE I DZIAŁANIA NASTĘPCZE PODEJMOWANE W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI

Zgodnie z art. 4 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii do podmiotów prawnych w sektorze publicznym, o których mowa w ust. 1, należą:

a) administracja państwowa;

b) administracja regionalna i wydziały regionalne;

c) gminy powyżej 10 000 mieszkańców;

d) inne podmioty podlegające prawu publicznemu.

Dyrektywa 2019/1937 wskazuje, iż "partnerzy społeczni mają do odegrania istotną, wieloaspektową rolę w procesie wdrażania przepisów zapewniających sygnalistom ochronę. Niezależni przedstawiciele pracowników będą odgrywali kluczową rolę w propagowaniu sygnalizowania nieprawidłowości jako mechanizmu dobrej administracji. Dialog społeczny może zapewnić przyjęcie skutecznych rozwiązań w zakresie zgłaszania i ochrony, które będą uwzględniały realia istniejące w miejscach pracy w Europie oraz potrzeby pracowników i przedsiębiorstw. Pracownicy i ich związki zawodowe powinni być każdorazowo informowani o planowanych procedurach wewnętrznych służących usprawnieniu mechanizmu sygnalizowania nieprawidłowości; kształt takich procedur może być również przedmiotem negocjacji prowadzonych w ramach układów zbiorowych pracy. Ponadto związki zawodowe mogą pełnić funkcję organów przyjmujących zgłoszenia sygnalistów lub informacje przez nich ujawniane i mają do odegrania kluczową rolę w udzielaniu porad i wsparcia (potencjalnym) sygnalistom".

Działalność sygnalistów (ang. whistleblowers), tj. osób zgłaszających (w ramach danej organizacji lub organowi zewnętrznemu) lub ujawniających (opinii publicznej) informacje o nadużyciach uzyskane w kontekście związanym z pracą, przyczynia się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń dla interesu publicznego, które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte. Osoby te często niechętnie zgłaszają jednak zastrzeżenia z obawy przed odwetem. Z tych względów zarówno na szczeblu europejskim 1 , jak i na szczeblu międzynarodowym 2 w coraz większym stopniu dostrzega się znaczenie zapewnienia skutecznej ochrony sygnalistów dla zagwarantowania należytej ochrony interesu publicznego.

Wdrażamy bezpieczny System Zgłaszania Nieprawidłowości i kompleksowe zarządzanie programem ochrony sygnalistów.

Wdrażamy ochronę sygnalistów badając podatność na ryzyko dla organizacji;

 • Kontekst organizacji (zrozumienie organizacji)
 • Audyt w podmiocie (prywatnym lub publicznym)
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka braku zgodności
 • Zewnętrzne procesy
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Ustanowienie kontroli i opracowanie procedur wewnętrznych
 • Opracowanie wewnętrznych polityk, kodeksów postępowania i innych wewnętrznych regulacji
 • Wdrożenie ochrony sygnalistów
 • Szkolenia, zwiększenie świadomości pracowników i zarządu
 • Ocena wyników
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
 • Wykrywanie niezgodności i działania naprawcze
 • Okresowe szkolenia 
 • Ewaluacja wprowadzonych procedur 
 • Stały monitoring zmian w przepisach i działania adaptacyjne do nowych regulacji
Wdrożenie ochrony sygnalistów
Wdrożenie ochrony sygnalistów

Wybierz nasz System Zgłaszania Nieprawidłowości. Bezpieczny kanał sygnalistów.

Oferujemy stworzenie odpowiedniego, wewnętrznego sytemu zgłaszania nieprawidłowości. W ramach realizacji i wdrożenia systemu oferujemy dla jednostek administracji samorządowej;

 • opracowanie i wdrożenie odpowiednich dokumentów wewnętrznych,
 • opracowanie i wdrożenie wszystkich niezbędnych procedur wewnętrznych i zewnętrznych,
 • opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania sygnalistów,
 • powołanie osoby lub zespołu odpowiedzialnego za obsługę zgłoszeń, w tym celu oferujemy naszych Officer Compliance
 • przeszkolenie Państwa personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań, monitorowanie przestrzegania przepisów
 • kontrolne i nadzór nad wdrożonym systemem dla ochrony sygnalistów
 • pełną ochronę danych osobowych zgodnie z RODO / GDPR i Dyrektywą 2019/1937

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania Compliance i ochrony sygnalistów.

Skutecznie wdrożymy dla Twojej organizacji system ochrony sygnalistów.

© Wszystkie prawa zastrzeżone