Szkolenie online z ochrony sygnalistów vs projekt nowelizacji kodeksu pracy, kontrola pracowników i praca zdalna.

Szkolenie online z ochrony sygnalistów vs projekt nowelizacji kodeksu pracy, kontrola pracowników i praca zdalna.

Procedury ochrony sygnalistów. Szkolenie dla kadr i pracowników. Termin szkolenia otwartego: 03.02.2023 r., cena promocyjna 799 zł + VAT 23%

Zaproszenie na szkolenie on-line. Jak przygotować organizację na wdrożenie nowych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów? 

Zgodnie z motywem 101 Dyrektywy 2019/1937 o ochronie sygnalistów, każdy, kto dozna uszczerbku – bezpośrednio lub pośrednio – w wyniku zgłoszenia lub ujawnienia publicznego niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji, powinien zachować przysługujące mu na mocy przepisów ogólnych prawa krajowego prawo do ochrony i środków ochrony prawnej. Motyw 59 ww. dyrektywy wskazuje, iż podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym powinny uwzględniać w programach kursów i szkoleń na temat etyki i uczciwości dla pracowników. Osoby, które rozważają zgłoszenie naruszeń prawa Unii, powinny mieć możliwość podjęcia świadomej decyzji o tym, czy, jak i kiedy dokonać zgłoszenia. Szkolenie z ochrony sygnalistów jest jednym z elementów wdrożenia przepisów. Również inne przepisy wskazują na potrzebę ustawicznych szkoleń z ochrony sygnalistów pod rygorem kar, np. taki obowiązek jest zawarty w Ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Próg liczby zatrudnienia nie ma zastosowania do podmiotów objętych zakresem stosowania dyrektywy wymienionych w części I.B i II załącznika;
a) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

Celem dyrektywy jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony osobom, które publicznie ujawniają informacje o naruszeniach nabytych w kontekście ich działalności zawodowej (zwanymi „osobami zgłaszającymi” lub „informatorami” tj. „sygnalista” z ang. whistleblower).

Zgodnie z Art. 2 zakres przedmiotowy dyrektywy obejmuje;

a) naruszenia objęte zakresem stosowania aktów Unii określonych w załączniku, dotyczące następujących dziedzin:

(i) zamówienia publiczne;

(ii) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

(iii) bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;

(iv) bezpieczeństwo transportu;

(v) ochrona środowiska;

(vi) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;

(vii) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;

(viii) zdrowie publiczne;

(ix) ochrona konsumentów;

(x) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;

b) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych;

c) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Terminy szkolenia: 3 lutego 2023 r., od godz.: 10:00 do godz. 14:30, w tym 1 godzina na pytania i odpowiedzi.

Cena uczestnictwa w szkoleniu dla jednej osoby: cena promocyjna 799 zł + VAT 23%

Prelegent: prawnik Marek Rębisz, MBA. Aktualnie przygotowujący przewód doktorski z prawa w zakresie wdrożenia Compliance i systemu ochrony sygnalistów. Absolwent Master of Business Administration dla Kadr HR na Akademii Koźmińskiego, absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej na Katedrze Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 1. Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online w panelach dyskusyjnych.
 2. Po szkoleniu przesyłamy prezentację prelegenta.
 3. Wydajemy certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie PDF w języku polskim lub innym języku.
 4. Wsparcie przez 4 tygodnie po szkoleniu.
 5. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z 15% rabatu w celu wdrożenia platformy IT dla sygnalistów.

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi wymaganiami prawnymi dla organizacji związanymi z tzw. dyrektywą o sygnalistach oraz założeniami polskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów.

Cele dodatkowe:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wdrożenia oraz obsługi systemów sygnalizowania w organizacjach,

2) zapoznanie się z nowelizacją Ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz niektórych innych ustaw, w zakresie nowych wymogów ochrony sygnalistów,

3) jak wdrożyć ochronę tożsamości i danych osobowych sygnalistów na podstawie ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych „RODO” i Dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Jak przygotować organizację na wdrożenie dyrektywy 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii?

Na szkoleniu on-line zapoznają się Państwo m.in. z następującymi zagadnieniami;

 1. Jak przygotować organizację na nowe wymagania prawne? 
 2. Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów zgodnie z przepisami Dyrektywy 2019/1937, przepisów RODO i innymi ustawami.
 3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy, w tym rozszerzenie zakresu przedmiotowego na podstawie założeń projektu ustawy o ochronie sygnalistów.
 4. Poznanie kluczowych obowiązków oraz standardów, które dyrektywa ustanawia dla organizacji. Jakie korzyści może osiągnąć organizacja?
 5. Poznanie korzyści z prawidłowego wdrożenia obowiązków przewidzianych w dyrektywie (na podstawie analizy przepisów dyrektywy, doświadczeń innych krajów w EU oraz wyników badań własnych prowadzonych w polskich organizacjach w 2021 roku).
 6. Jak wzmocnić modele biznesowe dzięki prawidłowemu wdrożeniu systemu ochrony sygnalistów?
 7. Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.
 8. Jakie systemy informatyczne są dostępne na rynku w Polsce, porównanie cech systemów IT.
 9. Droga zgłoszenia dla sygnalistów na przykładzie aplikacji sygnalizowania Whistleblower Security Europe

Na szkoleniu odpowiadamy na wszystkie pytania m.in.;

 1. Jak przygotować się na kompleksowe wdrożenie ochrony sygnalistów zgodnie z Dyrektywą 2019/1937?
 2. Jak komunikować się z anonimowym pracownikiem sygnalizującym?
 3. Jak dzięki systemowi informatycznemu i usługom wdrożeniowym można zagwarantować wdrożenie Dyrektywy 2019/1937?
 4. Gdzie jest ukryty „koń trojański” w Dyrektywie o ochronie sygnalistów?
 5. Dlaczego jest to szczególnie niebezpieczne dla organizacji w polskim systemie prawnym?
 6. Dlaczego muszą być tworzone bezpieczne kanały zgłaszania nieprawidłowości?
 7. Jaki jest obowiązek przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Dyrektywą 2019/1937?
 8. Jakie osoby będą chronione nowymi przepisami Dyrektywy 2019/1937?
 9. Jakie są warunki ochrony na podstawie Dyrektywy 2019/1937?
 10. Kiedy może wystąpić „publiczne ujawnienie”?
 11. Jakie środki ochrony powinno się wdrożyć?
 12. Jakie mogą być stosowane kary za brak wdrożenia ochrony sygnalistów?
 13. Jak wygląda w praktyce wdrożenie przepisów o ochronie sygnalistów w innych krajach Unii Europejskiej, dlaczego są różnice w ochronie sygnalistów?
 14. W jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych sygnalistów?
 15. Jak zapewnić anonimowość dla osób zgłaszających nieprawidłowości?

Szkolenie on-line prowadzone jest w formie warsztatowej, dzięki czemu mogą Państwo zadawać pytania na żywo. Zapraszamy do paneli dyskusyjnych, które będą dostępne między modułami szkoleniowymi. Dla kogo jest skierowane szkolenie? Grupą docelową są m.in.; zarząd, członkowie zarządu, właściciele firm, działy kadr, HR, audytorzy wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za utrzymanie organizacji w zgodności z przepisami, Compliance, prawnicy, adwokaci i radcy prawni, informatycy, dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy administracji i samorządów.

Prześlij zgłoszenie na szkolenie

Aplikacja wewnętrznego kanału dla osób przesyłających zgłoszenia naruszenia prawa

Prelegent: prawnik Marek Rębisz, MBA, Chief Compliance Officer (CCO). Długoletni praktyk, audytor, który pełni funkcje w firmach jako IOD oraz compliance officer. Aktualnie przygotowujący przewód doktorski z prawa w zakresie ochrony sygnalistów i compliance w podmiotach zbiorowych. Absolwent Master of Business Administration dla Kadr HR na Akademii Koźmińskiego, absolwent studiów podyplomowych Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

“Fundacja Wsparcie Rolnika POLSKA ZIEMIA serdecznie dziękuje Prezesowi P. Markowi Rębiszowi, człowiekowi z charyzmą za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia dnia 04.07.2018 r. z zakresu ochrony danych osobowych i zapewnienie na nim serdecznej atmosfery. Szczególnie rekomendujemy RODO Security Polska jako godnego zaufania, rzetelnego i solidnego partnera do współpracy z gwarancją wysokiej jakości usług”.

Z poważaniem

Elżbieta Górnik

Wiceprezes Zarządu

Nasz interdyscyplinarny zespół

Zespół Whistleblower Security Europe tworzą: inspektorzy ochrony danych osobowych, compliance officer, prawnicy, adwokaci, radcy prawni, informatycy z zakresu bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, doświadczeni praktycy i szkoleniowcy w zakresie wdrażania compliance i ochrony danych osobowych.

Skutecznie wdrożymy dla Twojej organizacji system ochrony sygnalistów.

TWOJE DANE SĄ U NAS BEZPIECZNE

© Wszystkie prawa zastrzeżone